Privacy Policy

Persoonsgegevens

Om onze dienstverlening te kunnen realiseren, vragen wij onze (aankomende) opdrachtgevers ons hun gegevens te verstrekken die we verzamelen of anderszins gebruiken, met het doel de onlinebeleving van hun website te verbeteren onder meer door een voor de klant op maat gemaakte website te ontwerpen, te bouwen, te onderhouden en te hosten, door de onlinemarketing van onze klanten te verzorgen, door onze klanten te trainen en/of onze dienstverlening aan hen op andere wijze te blijven verbeteren en deze meer en meer te laten aansluiten bij hun behoeften. Denk daarbij onder meer aan de gegevens die we nodig hebben voor het ontwerp en de bouw van een optimale website, zoals onder meer maar niet beperkt tot:

 • de gegevens van de bezoekers van de website van de klant, de gegevens van de klanten van onze klant, van de doelgroep van onze klant etc.,
 • wie ze met de website willen bereiken en wat ze de bezoekers van hun site willen meegeven;
 • gegevens die we nodig hebben voor de bouw van de website zelf en voor de online marketing, zoals de gegevens van de bezoeken aan de website, welke pagina’s en artikelen het meest zijn aangeklikt en hoe lang ze zijn bekeken etc.;
 • gegevens die we nodig hebben voor de verzending van onze factuur.

De categorieën van betrokkenen zijn onder meer:

 • onze klanten;
 • prospects en/of suspects;
 • bezoekers van onze website;
 • onze werknemers of overige medewerkers (zzp’ers, uitzendkrachten, payrollmedewerkers en/of overige opdrachtnemers);
 • onze leveranciers;
 • de opdrachtgevers, klanten, donateurs, leden en/of anderszins betrokkenen van onze klanten;
 • prospects en/of suspects van onze klanten;
 • bezoekers van de website van onze klanten;
 • werknemers van de klant of overige medewerkers (zzp’ers, uitzendkrachten, payrollmedewerkers en/of overige opdrachtnemers van onze klanten;
 • leveranciers van onze klanten.

Zonder de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij onze bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren. Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan wij de identiteit van onze klanten en/of hun klanten en/of hun prospects/suspects kunnen herleiden, zoals NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, IP-adressen etc. Wij verwerken de persoonsgegevens van onze opdrachtgevers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. We slaan deze gegevens op in een beveiligde omgeving.

Doeleinde statement

Met dit privacystatement informeren wij jou, als lezer van dit statement, onze klanten, de klanten van onze klanten, opdrachtgevers, leden, prospects dan wel suspects, werknemers en sollicitanten van onze klanten, onze werknemers, onze sollicitanten, onze leveranciers en zowel de bezoekers van onze website als de websites van onze klanten over het gebruik van persoonsgegevens, het doel van de verwerkingen, de beveiliging van de gegevens, hun rechten als betrokkene, zoals het recht op inzage en verwijdering van hun gegevens en over de mogelijke ontvangers van deze gegevens.

Wij willen de privacy van onze klanten, hun klanten en van de gebruikers van onze website en van de door ons gebouwde websites zoveel mogelijk waarborgen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid de privacy van alle betrokkenen te beschermen en een eerlijk, transparant beleid vast te leggen dat rekening houdt met eenieders belangen. Met dit statement vertrouwen wij erop daar voor een belangrijk deel aan bij te hebben gedragen. Als je desalniettemin vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan contact op met info@kellymariaonline.com om je vraag te stellen of je opmerking te geven.

Zorgvuldigheid

Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen, zowel in onze rol van verwerkingsverantwoordelijke van onze eigen gegevens als in die van verwerker van de gegevens van onze klanten. Om die reden voldoen wij aan de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving en verordeningen, zoals de Telecommunicatiewet en de AVG-verordening aan de verwerking van persoonsgegevens stelt.

Dit brengt met zich dat wij:

 • je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor je ze ons hebt verstrekt verwerken. De doelen van de verwerkingen en het type te verwerken persoonsgegevens hebben we in dit privacystatement beschreven;
 • je om toestemming verzoeken als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat we de beveiliging van je persoonsgegevens kunnen blijven waarborgen;
 • geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor je ze hebt verstrekt, dat op grond van een wet verplicht is of je daartoe je uitdrukkelijke toestemming hebt verleend;
 • op de hoogte zijn van je rechten ter zake je persoonsgegevens, waarop we je in dit statement wijzen, en deze respecteren.

Grondslagen van de verwerking

Voor onze dienstverlening leggen wij gegevens vast die wij of ter uitvoering van een wet, of voor de uitvoering van een overeenkomst en/of voor (het optimaliseren van) onze dienstverlening en/of op grond van een (ander) gerechtvaardigd belang gebruiken. In geen geval verstrekken wij gegevens zonder toestemming aan derden.

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Voor het merendeel van de door ons verwerkte gegevens fungeren we als verwerker in de zin van de AVG, omdat we persoonsgegevens in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van onze klanten verwerken.

Wel zijn we als Kelly Maria Online de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de persoonsgegevens van onze klanten (grotendeels contactgegevens), onze werknemers, onze sollicitanten, onze leveranciers en de bezoekers van onze website. Dat betekent dat wij onder meer verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens van jou als bezoeker van onze website.

Als je na het doornemen van ons privacystatement, of in algemenere zin, vragen hebt over privacy of contact met ons wenst op te nemen, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Kelly Maria Online
Kerkstraat 40
5961 GD, Horst
T: +31611921297
E: info@kellymariaonline.com
W: https://kellymariaonline.com

Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten en websites van Kelly Maria Online en op het bezoek van onze website. Het is dus van toepassing op alle aan ons door onze klanten verstrekte informatie ter zake gegevens van anderen, zoals hun klanten, leden, donateurs, opdrachtgevers en/of overige met klant gelieerde betrokkenen en ook op informatie verstrekt door onze eigen werknemers, sollicitanten, door bezoekers van onze website, door onze leveranciers etc.

Je dient je ervan bewust te zijn dat wij helaas geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het privacybeleid van andere ondernemingen en/of hun sites en bronnen, ook niet als wij daarnaar op onze website verwijzen.

Verstrekking van persoonsgegevens is niet verplicht

Kelly Maria Online hecht eraan te benadrukken dat het voor jou, als bezoeker van de website, of als onze klant niet verplicht is je persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als je voor jouw onderneming een website door ons wil laten maken dan wel op andere wijze gebruik wil maken van onze dienstverlening, hebben wij wel ten minste de gegevens van de je bedrijf en je NAW-gegevens nodig voor de verzending van de factuur.

In het algemeen is onze dienstverlening niet mogelijk zonder ontvangst van meer gegevens, omdat wij een doelgerichte website willen bouwen die aansluit op de wensen van jullie doelgroep en klanten, zodat deze uitstraalt wat jullie willen dat deze uitstraalt en die informatie levert die relevant is voor jullie doelgroep en klanten. Daarvoor hebben we al naar gelang van het doel van de website en de doelgroep van onze klanten gegevens nodig. Het is en blijft een vrijwillige keuze met ons in zee te gaan en gegevens aan ons te verstrekken. Je kunt de opdracht op de wijze zoals vastgelegd in de door ons gesloten overeenkomst en/of in de algemene voorwaarden intrekken. Nadat de overeenkomst is geëindigd kun je ons verzoeken tot vernietiging van de gegevens over te gaan.

Doeleinden van de gegevensverwerking van onze klanten en/of prospects en/of van de bezoekers van onze website

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
 • beheer van de daaruit voortvloeiende relaties;
 • uitbreiding van ons klantenbestand;
 • versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • in behandeling nemen van contact-/offerteaanvragen;
 • beantwoording van vragen;
 • optimalisatie van onze website en die van onze klanten;
 • onlinemarketingdoeleinden;
 • informatieverstrekking over onze diensten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;

Ook verzamelen we de volgende gegevens:

 • over de gebruikers van de website,
 • over de duur van het bezoek,
 • het domein,
 • het browsertype,
 • de door jou bezochte pagina’s,
 • welke artikelen je hebt gelezen en
 • je IP-adres.

Als je een contact- en/of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, verwerken we de gegevens die je ons hebt verstrekt en bewaren we ze zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Doeleinden van de gegevensverwerking van onze werknemers en van sollicitanten

Wij verwerken je persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen en met de volgende doeleinden:

 • ter naleving van de wet (Wet op de Loonbelasting, Wet op de Identificatieplicht, Wet Poortwachter);
 • ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst (betaling van loon);
 • ter uitvoering van overige overeenkomsten (leaseovereenkomsten, studieovereenkomsten, gebruikersovereenkomsten);
 • het voeren van sollicitatieprocedures;
 • om na te gaan of onze werknemers voldoende functioneren, of ze zich nog optimaal ontwikkelen, of ze nog op hun plek zitten en/of ze voldoende ruimte krijgen zich te ontwikkelen etc.

In het algemeen verstrekken sollicitanten ons ten minste de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum en -plaats;
 • beoogde functie;
 • nationaliteit;
 • opleidingsniveau;
 • werkervaring;
 • vaardigheden (onder meer ook de talen die zij beheersen)
 • bezit van een rijbewijs.

Soms verstrekken zij ook de volgende gegevens:

 • een (pas)foto;
 • een persoonlijke vlog;
 • burgerlijke staat;
 • gezinssamenstelling;
 • vrijetijdsbesteding en interesses;
 • getuigschriften en/of referenties;
 • een link naar hun LinkedIn-profiel
 • een link naar hun persoonlijke website.

In geval van indiensttreding van een sollicitant bewaren we het door hem verstrekte CV en de bijbehorende motivatiebrief in zijn personeelsdossier. Dit dossier vullen wij aan met een kopie van de arbeidsovereenkomst, een kopie loonbelastingformulier (met BSN-nummer), een kopie van zijn identiteitsbewijs, gespreksverslagen en/of vastlegging van gemaakte (werk)afspraken, nader te sluiten overeenkomsten (denk aan lease-, gebruikers-, pensioen- of studieovereenkomsten), nieuw te sluiten arbeidsovereenkomsten, getuigschriften, verlofoverzichten, onkostenvergoedingen, bonus- en/of targetregelingen, een kopie van je diploma, VOG, functieprofiel, werk- of verblijfsvergunning etc. In geval van arbeidsongeschiktheid van een werknemer voegen we daar nog een plan van aanpak en alle overige documenten die nodig zijn voor naleving van de Wet Poortwachter aan toe. Ook registreren we in dat geval de frequentie van je verzuim.

Derden en verwerkers

De gegevens die je aan ons hebt verstrekt, kunnen wij aan onze verwerkers verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derden voor:

 • de hosting van onze website;
 • de verzorging van de (financiële-/loon-) administratie;
 • de verzorging van de verzending van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Deze verwerkers leveren in opdracht van ons een dienst aan jou, waarbij je persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die dienst. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd je gegevens voor eigen doeleindenn te gebruiken. Met deze verwerkers hebben we overeenkomsten gesloten, waarin wij hiertomtrent afspraken met hen hebben gemaakt en waarin zij verklaren van een passend technisch en organisatorisch beveiligingssysteem gebruik te maken om de bescherming van je persoonsgegevens te waarborgen.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden met wie we geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een strafrechtelijk onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval kunnen wij verplicht zijn medewerking te verlenen en deze gegevens af te geven.

Tot slot kunnen wij persoonsgegevens met derden delen, als je ons hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag van de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Nieuwsbrief

We houden betrokkenen van geïnteresseerden graag op de hoogte van alle ontwikkelingen in onze organisatie en binnen ons vakgebied. Om die reden versturen we een nieuwsbrief waarin wij hen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Wij voegen je e-mailadres alleen met je expliciete toestemming toe aan onze lijst van abonnees van onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Toestemming intrekken/uitschrijven nieuwsbrief
Als je geen nieuwsbrief van ons meer wilt ontvangen kun je je eenvoudig uitschrijven door in de niewsbrief op de knop ‘uitschrijven nieuwsbrief’ te klikken. Je persoonsgegevens worden verwijderd van de abonneelijst.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Ook gebruiken we cookies om het gebruik van onze website te optimaliseren en beter inzicht te krijgen in het gebruik ervan. Wij kunnen de informatie die gebruikers op de website hebben achtergelaten voorts gebruiken om persoonlijke profielen te creëren teneinde onze reacties op de verzoeken aan te passen op de behoeften van gebruikers. Wij kunnen deze informatie eveneens gebruiken om de beleving van onze website te verlevendigen en deze persoonlijker te maken.

Toestemming intrekken
De toestemming die je hebt verleend voor het gebruik van cookies kun je te allen tijde intrekken. Je kunt deze eenvoudig intrekken door onderstaande stappen te ondernemen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om jou een bericht te sturen dat een cookie is verzonden. Het is dan wel mogelijk dat sommige functies en services, op onze en/of andere websites, niet correct functioneren als de cookies in je browser zijn uitgeschakeld.

Klik hier voor ons cookiestatement.

Bewaartermijn

Kelly Maria Online bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Voor nieuwsbrieven betekent dat dat wij je gegevens bewaren tot het moment dat je je voor de nieuwsbrief hebt uitgeschreven. Alsdan zullen ze worden vernietigd.

Voor onze sollicitanten betekent dit dat wij hun CV en de motivatiebrief aan het eind van de procedure wissen, tenzij we de sollicitant aannemen of tenzij de sollicitant ons toestemming verleent het CV en/of de motivatiebrief te bewaren. In dat geval bewaren we deze documenten voor de duur van één jaar. Na afloop van dat jaar nemen we contact met de sollicitant op om hem in de gelegenheid te stellen de gegevens aan te vullen of ons alsnog te verzoeken ze te verwijderen.

Voor onze voormalig werknemers geldt dat wij de gespreksverslagen op de korst mogelijk termijn na uitdiensttreding vernietigen. Daarbij geldt dat de maximale bewaartermijn ten hoogste twee jaar bedraagt. Het verstrekte kopie van het paspoort bewaren we – op grond van de wet – vijf jaar en de gegevens ter zake aangifte van de loonbelasting – ook op grond van de wet – zeven jaar. Ook houden wij de e-mailadressen van onze voormalig werknemers nog enige tijd na uitdiensttreding actief.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. We zorgen ervoor dat de beveiliging van de persoonsgegevens gelet op de stand van de techniek voldoende is om onrechtmatige verwerking, ongeoorloofde toegang, aanpassing, openbaarmaking en/of verlies van gegevens zoveel mogelijk tegen te gaan. Voor zover mogelijk zorgen we voor encryptie van de gegevens. Onder meer hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Kelly Maria Online van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Alleen de medewerkers die daartoe uit hoofde van hun functie bevoegd zijn, hebben toegang tot de persoonsgegevens.
 • Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daartoe aanleiding is;
 • We testen en evalueren onze maatregelen regelmatig;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens*
 • Wij werken uitsluitend samen met betrouwbare verwerkers met wie wij deugdelijke overeenkomsten hebben gesloten.

*Op ons kantoor geldt een privacybeleid, waarin het belang van gegevensbescherming uitgangspunt is. Dit beleid overhandigen wij aan al onze medewerkers. Ons privacybeleid behelst onder meer een clean desk policy en een clean screen policy, het verbod om wachtwoorden op te slaan, het verbod om persoonsgegevens voor privédoeleinden te bekijken of te verwerken en het verbod op persoonsgegevens op een lokale schijf op te slaan. Wij hebben een training aan onze medewerkers geboden om hun bewustzijn ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens te vergroten.

Rechten van betrokkenen

Inzage en kopie
Wij vinden een transparant privacystatement van belang. Ook vinden wij het belangrijk je te wijzen op de rechten die je kunt uitoefenen. Als betrokkene heb je het recht je persoonsgegevens in te zien en om (te verzoeken om) ze te (laten) corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of af te schermen.

Wij vinden het van groot belang dat derden niet met de privégegevens van onze klanten en onze werknemers aan de haal kunnen gaan en met slechts een e-mail om inzage van hun gegevens kunnen verzoeken. Om die reden vinden wij het van belang dat onze klanten of andere betrokkenen uitsluitend inzage in hun gegevens kunnen verkrijgen als ze daar persoonlijk om verzoeken, zodat we de identiteit van de verzoeker met zekerheid kunnen vaststellen.

Als we een verzoek van een klant van één van onze klanten ontvangen, zetten we het verzoek aan onze klant door en stellen we de betrokkene daarvan op de hoogte. Als ze daar prijs op stellen, helpen wij onze klanten vanzelfsprekend graag met het verlenen van die inzage, zodat zij aan hun plichten kunnen voldoen. Hierdoor kunnen alle betrokkenen hun rechten vrijelijk uitoefenen.

Aanvullen, verbeteren, verwijderen, wissen en rectificeren

Je kunt ons tevens verzoeken de van jou bekende gegevens aan te vullen, te verbeteren, te corrigeren en/of te verwijderen. Ook hebben betrokkenen het recht op rectificatie en wissing van hun gegevens (het recht op vergetelheid). Wij zullen de gegevens verwijderen als ze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn, niet ter zake doen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld of als we ze op een andere manier in strijd met een wet hebben gebruikt. Als er grondslag is voor verwijdering, je dat wilt en dat op grond van de wet ook is toegestaan, zullen we je gegevens volledig wissen, zodat je niet meer bij ons bekend bent.

Beperken van de gegevensverwerking en recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht de gegevensverwerking te beperken. Dat willen zeggen dat je ons kunt verzoeken een deel van de gegevensverwerking te staken en een ander deel wel voort te zetten. Ook heb je het recht op dataportabiliteit. Dat willen zeggen dat wij jouw gegevens op gecomprimeerde wijze aan je leveren, zodat je ze op eenvoudige wijze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Bezwaar

Je kunt ook bezwaar maken tegen de gegevensverwerking als je van mening bent dat jouw specifieke belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang tot verwerking ervan. Als je bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking zullen we je bezwaren wegen en vervolgens een weloverwogen besluit nemen ten aanzien van je bezwaar tegen de gegevensverwerking. Als je het daarmee niet eens bent of als je overigens bezwaar hebt tegen de wijze waarop wij met je gegevens omgaan, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt de klacht eenvoudig indienen via de website van de AP.

Overige rechten

Ook heb je het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten, het recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen en recht op schadevergoeding als sprake is van privacyschending. Tot slot hebben betrokkenen nu ook collectief een actierecht.

Als je vragen of opmerkingen hebt of gebruik wilt maken van één van de genoemde rechten kun je contact met ons opnemen via het mailadres: info@kellymariaonline.com.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, verzoeken we je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. In dat geval heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Meldplicht datalekken

Als persoonsgegevens in handen van een onbevoegde terecht komen, spreken we van een datalek. In de praktijk is vaak sprake van een datalek als een medewerker per ongeluk zijn laptop, telefoon en/of een usb-stick in het openbaar vervoer of een andere openbare plek heeft laten liggen of als deze zijn gestolen. Maar ook kan er sprake zijn van een datalek als de gegevens van een onderneming zijn gehackt, als een medewerker per ongeluk een bestand met persoonsgegevens per e-mail aan een onbevoegde verstuurt of als computerbestanden op een andere wijze zijn uitgelekt.

Wij registreren intern alle (kleine en grote) datalekken. Als sprake is van een datalek met een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als die gevolgen zich al hebben verwezenlijkt, melden we het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het datalek naar alle waarschijnlijkheid ook ongunstige gevolgen heeft of zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n) en we geen zwaarwegende redenen hebben tot het achterwege laten van een melding, melden we het lek ook aan de betrokkene(n).

Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Als sprake is van wezenlijke wijzigingen zullen wij je daarvan bij nieuwsbrief of bij e-mailbericht op de hoogte stellen. Voor kennelijke verschrijvingen of weinig beduidende wijzigingen zullen we je niet apart informeren.

De laatste versie van dit privacystatement dateert van 2 maart 2023.

Vragen, feedback en contact

Met dit privacystatement en met ons cookiebeleid hebben we je duidelijkheid willen geven over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan. We controleren regelmatig of we aan dit privacystatement en aan ons cookiebeleid voldoen. Als je vragen over dit privacybeleid hebt, kun je contact met ons opnemen via:

Kelly Maria Online
Kerkstraat 40
5961 GD, Horst
+31611921297
info@kellymariaonline.com